Maatregelenlijst particulieren

Onderstaand staan maatregelen die bijdragen aan duurzaam bodembeheer in Someren. Per aanvrager kan maximaal € 5.000 subsidie worden toegekend. De subsidiebijdrage mag maximaal 40% van de gemaakte kosten zijn. Van belang hierbij is dat een subsidie eenmalig is en bodembeheer oneindig. Een goede onderbouwing bij een maatregel is cruciaal. Al deze maatregelen komen van de Agrarische Watermenukaart.

 

Maatregel Toelichting Subsidiabel deel
       Verhogen organische stof toplaag
Toepassen van groenmateriaal uit de korte kringloop (maaisel) Dit is een manier om organisch materiaal (en daarmee organische stof en nutriënten) in de bodem te brengen en bodemleven te stimuleren. 40% verspreidingskosten. € 1 per strekkende meter bij materiaal uit aangrenzende sloten.
 

Suikerbieten restproducten en andere stikstof- of fosfaatrijke groenresten direct na oogst achterlaten (en onderwerken) om nutriënten te behouden

 

Dit zorgt dat de belangrijke nutriënten (stikstof en fosfaat) en organische stof niet worden afgevoerd maar in de bodem blijven en het bodemleven wordt gestimuleerd.

€ 20 per hectare

 

Maatregel Toelichting Subsidiabel deel
       Andere grondbewerking
Minder/niet kerende grondbewerking

 

 

De bodem wordt niet of minder gekeerd bij bodembewerking. Hierdoor is er minder verlies van organische stof en nutriënten, minder schade aan bodemleven en bodemstructuur. 30% van gemaakte kosten, maximaal € 500,- per aanvraag

 

Vaste rijpaden en/of meerdere in/uitgangen perceel  

Door vaste rijpaden beperkt je bodemschade door het berijden met materieel tot een vaste rijroute. De rest van het perceel wordt nooit bereden. Met meerdere in/uitgangen beperkt je het rijden over het perceel.

30% van gemaakte kosten, maximaal € 500,- per aanvraag

 

Maatregel Toelichting Subsidiabel deel
       Watermaatregelen voor verbetering bodemkwaliteit
LOP stuwen of knijpstuwen (vervangen of nieuwe)

 

Met stuwen op lokaal niveau kan de boer zelf meer sturen om water vast te houden.

 

Eigen bijdrage nieuwe stuw bedraagt € 500 ondernemer,-  overige kosten voor het Waterschap. Vervangen Planken: gratis
 

Hoger leggen van duikers

 

Water vast houden.

 

€ 100 per duiker

Verhogen slootbodem  

Drainerende werking van (te diepe) sloten opheffen. Verhogen grondwaterstand. Water vast houden.

€ 10 per strekkende meter, max € 500,-
 

Klepafsluiter op duiker in sloot

 

Water vast houden.

 

€ 150 per klepafsluiter

 

Plaatsen drempels in sloot

 

Water vast houden.

 

gratis

Dempen van greppels  

Drainerende werking van onnodige greppels opheffen. Verhogen grondwaterstand. Water vast houden.

 

€ 2 per strekkende meter, max € 500

Bezink- en infiltratiegreppel Water infiltreren in plaats van afvoeren.  

€ 10 per strekkende meter, max € 500 beheerkosten en opbrengstderving

Aanleg natuurvriendelijke oever  

Natuurelement en bufferstrook tussen perceel en sloot. Grotere waterbergingscapaciteit van sloot.

 

Aanlegkosten + beheer + waardevermindering

 

Aanleg grotere retentievoorziening bij nieuw verhard oppervlak

 

Water vast houden, infiltreren in plaats van afvoeren.

 

30% van de gemaakte kosten + beheerkosten

 

Afkoppelen daken en verhard oppervlak en inrichting waterbergingsvoorziening bij bedrijven van vóór 2009

Water vast houden, infiltreren in plaats van afvoeren. 50% van de aanlegkosten + beheerkosten
 

Waterbesparende beregeningstechnieken

 

Bijv. druppelirigatie. Minder watergebruik. Minder uitspoeling van nutriënten.

 

30% van de gemaakte kosten, max € 5.000

Percelen geschikt maken voor waterberging Robuuster maken van het watersysteem door het afgraven van percelen en deze geschikt maken voor incidentele waterberging. Combinatie met grasland of andere functies is mogelijk. Vergoeding in overleg

 

Reguliere drainage omvormen naar peilgestuurde drainage  

Peilgestuurde drainage is regelbaar. Zo kan de grondwaterstand verlaagd worden om een grondbewerking uit te kunnen voeren of om water vast te houden in een droge periode.

 

20% van de gemaakte (aanleg) kosten, max.             € 480/ha

 

Maatregel Toelichting

 

Subsidiabel deel
       Landschapsbeheer voor verbetering bodemkwaliteit
Poel en klein historisch water Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door grond- en/of regenwater. Vergoeding aanlegkosten en beheervergoeding van € 55,41- € 152,24 /jaar.
Natuurvriendelijke oever Oever met een flauw talud (minimaal 1:3) met een begroeiing van inheemse kruidachtige planten.  

Vergoeding aanlegkosten en  beheervergoeding van €  0,65- € 0,88 /m1/jaar.

Botanische weiderand  

Een rand op grasland die beweid wordt maar niet aanvullend bemest. De rand grenst aan een landschapselement of waterloop met KRW-doelstelling.

Beheervergoeding van € 1.206,16 /ha/jaar.
Botanische hooilandrand

 

Een botanische hooilandrand is een rand op grasland die gehooid wordt, niet wordt bemest en waar minimaal 4 indicatorsoorten in voorkomen in het groeiseizoen.  

Vergoeding aanschaf en inzaaien graskruiden- mengsel  €1.835,17/ha en beheervergoeding van € 1.001,61 tot €1.523,03 /ha/jaar.

Wilde bijenrand op grasland

 

Een wilde bijenrand is een rand op grasland die niet beweid en bemest wordt, gefaseerd wordt beheerd en waar minimaal 4 indicatorsoorten in voorkomen.  

Vergoeding aanschaf en inzaaien graskruiden-mengsel  €1.835,17/ha en beheervergoeding van € 1.001,61 tot €1.761,83 /ha/jaar

Wilde bijenrand op bouwland Een wilde bijenrand ligt langs bouwland en bestaat voor 100% uit een meerjarig kruidenmengsel.  De rand wordt gefaseerd beheerd.  

Beheervergoeding

€ 2.012,65 /ha/jaar.

 

Wintervoedselrand op bouwland  

Een wintervoedselrand ligt langs bouwland en wordt jaarlijks ingezaaid met een wintervoedselmengsel dat voor 90% uit granen bestaat. De rand blijft in de winter overstaan.

 

Beheervergoeding

€ 2.012,46 /ha/jaar.

Patrijzenrand op bouwland  

Een patrijzenrand ligt op bouwland en bestaat voor 50% uit een meerjarig laagblijvend graskruidenmengsel en 50% van de rand wordt jaarlijks ingezaaid met een wintervoedselmengsel.

 

Beheervergoeding

€ 2.012,65 /ha/jaar.

Bloemenblok voor akkervogels op bouwland  

Een bloemenblok ligt op bouwland en 50% van de oppervlakte wordt jaarlijks geploegd en opnieuw ingezaaid. De beheereenheid grenst niet aan bos en doorgaande wegen.

Beheervergoeding

€ 2.012,65 /ha/jaar.