Toelichting subsidieregeling

Duurzaam bodembeheer Someren. Het doel hiervan is om de komende jaren te werken aan de thema’s wateroverlast, droogte, duurzaam bodembeheer, verbetering van uw eigen bedrijfsvoering en uw bodem- en watersituatie.

 

Traject

Als eerste wordt er een startgesprek met u gehouden, aan de keukentafel en in het veld. Hierbij bespreken we wat er in uw bedrijf gebeurd en denken we samen na over welke maatregelen bij u van toepassing kunnen zijn. Van het gesprek en de veldwaarnemingen wordt een beknopt verslag opgesteld met daarin kansrijke maatregelen.

Bij dit bodemtraject is een maatregellijst opgesteld, zie https://bodembeheersomeren.nl/maatregelenlijst/ . Op basis van deze lijst en het verslag van het bedrijfsbezoek vult u het uitvoeringsplan in en onderbouwt, waarin u de maatregelen uitwerkt die u daadwerkelijk wilt gaan uitvoeren. U licht kort toe waarom u een maatregel uitvoert of uitprobeert en hoe u dit denkt in te passen in uw bedrijfsvoering. Hierbij kunt u ook het verslag van het bedrijfsbezoek gebruiken. Ook onderbouwt u in het uitvoeringsplan de kosten (offertes, rekeningen). Wij zullen u, indien wenselijk, hierbij ondersteunen.

Het uitvoeringsplan dient als basis voor de aanvraag voor een bijdrage aan de uitvoeringskosten en wordt getoetst aan de voorwaarden. Na uitvoering kunt u de overeengekomen kosten declareren. Voor terugkoppeling op de maatregelen en inpassing in de bedrijfsvoering is er opvolging (adviesgesprek) beschikbaar door middel van bodemcoaches van ZLTO.

Op een online kaart zal weergegeven worden welke maatregelen en activiteiten worden toegepast op specifieke percelen (zonder contactgegevens). Hiermee wordt de voortgang gemonitord. Het inzicht in de verschillende maatregelen en vooruitgang werkt ook motiverend voor anderen.

 

Voorwaarden

Als u een maatregel uitvoert kunt u de overeengekomen uitvoeringskosten declareren. Het percentage voor de bijdrage is afhankelijk van de maatregel (tussen 25% en maximaal 40%). U kunt alleen kosten exclusief BTW declareren. De maatregelen in dit project dienen ook het algemeen belang (zoals duurzame landbouw, bodem, water, milieu, biodiversiteit).

Declareren kan eenmalig met een maximum van € 10.000,- per bedrijf (voorbeeld maatregel x: geraamde kosten € 25.000, bijdrage 40% en dus € 10.000,-). Kosten kunnen alleen gedeclareerd worden, indien ze gemaakt zijn in de periode 21 juli 2020 tot en met 30 november 2021. Declaraties worden ingediend na het maken van de kosten en met een betaalbewijs. Gemaakte kosten moeten inzichtelijk gemaakt worden met facturen of door een calculatie van productievermindering (bijv. andere gewassen). Het totale budget om duurzaam bodembeheer in Someren te stimuleren is €160.000. Als de middelen op zijn, kan er geen bijdrage meer verstrekt worden.

 

Privacy

Met het invullen van het aanmeldingsformulier en uitvoeringsplan verstrekt u ons persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard respecteren wij uw privacy en derhalve ook uw persoonsgegevens. Hoe we dat doen, leest u in ons privacyreglement, die u via de volgende link kunt vinden: https://www.aequator.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacyreglement-Aequator-Groen-en-Ruimte.pdf. U verklaart middels het indienen van het aanmeldingsformulier bij ons dat u ons privacyreglement gelezen heeft.

Uw contactgegevens worden gebruikt voor de projecten die gebundeld zijn onder de verzamelnaam Duurzaam bodembeheer Someren: Onweerstaanbaar Someren (gemeente Someren), Bodem Up (ZLTO), Vitale Bodem (Aequator Groen & Ruimte), Goed water blijven geven (ZLTO), Agrarische Watermenukaart (Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap). Aequator Groen & Ruimte fungeert als loket voor deze projecten, om het werken aan duurzaam bodembeheer in Someren overzichtelijk te maken. Voor de aanmelding en afwikkeling van de door u uit te voeren maatregel(en), waaronder begrepen de betaling van een tegemoetkoming in kosten aan u,  bij en door één of meer van de hiervoor genoemde (overheids)instanties worden uw gegevens zo nodig naar die instantie(s) doorgestuurd, zodat uw aanvraag en declaratie correct worden afgehandeld. Daarnaast worden uw gegevens doorgestuurd naar ZLTO, om u coaching aan te (kunnen) bieden in het kader van Bodem Up, als opvolging van het uitvoeren van een maatregel.

Elk van bovengenoemde (overheids)instanties heeft een privacyreglement (of vergelijkbare regeling), waardoor u er van uit kunt gaan dat de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. U kunt de betreffende regelingen vinden op de websites van de betreffende instanties.

U verleent Aequator Groen & Ruimte BV middels het indienen van het aanmeldingsformulier toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig en met inachtneming van het privacyreglement en het bovenstaande.

U verleent ons in dit verband bovendien toestemming om uw gegevens door te sturen naar dan wel te delen met voornoemde (overheids)instanties.